Aplikacje Internetu Rzeczy

Kierunek: 

Informatyka

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Absolwent specjalności Aplikacje Internetu Rzeczy jest przygotowany do funkcjonowania na rozwijającym się dynamicznie rynku aplikacji i systemów znanych pod nazwą Internet Rzeczy, w szczególności opanował współcześnie stosowane języki programowania. Zna technologie stosowane w sieciach komputerowych oraz sieciach automatyki (sieci kablowe, światłowodowe, bezprzewodowe), potrafi zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom i danym w nich przesyłanym, zna techniki i ograniczenia interfejsów człowiek-maszyna. Absolwent specjalności Aplikacje Internetu Rzeczy potrafi również rozpoznać potrzeby użytkowników oraz zaprojektować i wykonać narzędzia informatyczne i komunikacyjne dla dedykowanego urządzenia lub systemu wbudowanego. Posiada wiedzę o podstawach fizyki sensorów, metrologii, technice sterowania, automatyce i robotyce oraz umie ją zastosować do pobierania informacji o otaczającym świecie, a następnie wykorzystać ją w pomiarach, monitorowaniu i sterowaniu. Umie obsługiwać i konfigurować środowiska programistyczne i wybrane systemy operacyjne. Potrafi projektować aplikacje Internetu Rzeczy na wszystkich poziomach szczegółowości, potrafi tworzyć i utrzymywać usługi internetowe, a także prowadzić własną firmę w szczególności w branży informatycznej.

 

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

 

Kierunek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 11.07.2018