Aplikacje Internetowe i Mobilne

Kierunek: 

Informatyka

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne potrafi rozpoznawać potrzeby przyszłych użytkowników oraz formułować wymagania dla przyszłych aplikacji internetowych i mobilnych. Posiada umiejętności dobierania narzędzi programistycznych do zadań projektowych, potrafi korzystać z tych narzędzi do tworzenia aplikacji odpowiadających potrzebom użytkowników. Zna metody oceny użyteczności aplikacji oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa danych. Potrafi projektować i kodować bazy danych oraz interfejsy użytkowników dla potrzeb swoich aplikacji. Umie tworzyć interaktywne witryny internetowe, zna technologie mobilne i potrafi je wykorzystywać w praktyce. Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne zna także podstawowe zasady zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania systemami logistycznymi oraz e-marketingu.

 

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

 

Kierunek Informatyka jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z218/17.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 11.07.2018